Súčasnosť a budúcnosť geometrie

Slovensko-česká konferencia o geometrii a grafike
 
Tlačová správa
 
leaflet

V polovici septembra sa za podpory Medzinárodného vyšehradského fondu uskutočnila v Terchovej, v malebnom prostredí Malej Fatry, medzinárodná, Slovensko-česká konferencia o geometrii a grafike. Konferencia bola spoločným podujatím národných spoločností pre geometriu a grafiku SSGG a CSGG, ktoré nadviazalo na tradíciu spoločných československých matematických konferencií a spojilo dve každoročne organizované medzinárodné konferencie, v poradí už 24. ročník Sympózia o počítačovej geometrii a grafike na Slovensku a 35. Konferenci o geometrii a grafice v Českej republike. Zúčastnili sa jej odborníci z krajín Vyšehradskej štvorky, Rakúska a Austrálie, ktorí prezentovali výsledky svojej vedeckej práce z rôznych odvetví geometrie, jej aplikácií v technických a vedných disciplínach, ako aj z oblasti didaktiky a metodiky výučby geometrie. Dôležitá bola široká plenárna diskusia o stave a prognózach matematického vzdelávania na vysokých školách, kde účastníci reagovali na alarmujúci stav terciárneho vzdelávania v celom stredoeurópskom regióne, keď na vysoké školy prichádzajú študovať študenti so slabou prípravou a nízkym záujmom o technické a prírodovedné disciplíny. Vyústením diskusie bude vytvorenie dvoch dôležitých dokumentov, v ktorých sa bude formulovať základný rámec obsahu a cieľov moderného geometrického vzdelávania na vysokých školách súčasnosti. Záujemci ich budú môcť nájsť na webovej stránke projektu http://www.ssgg.sk/scg/visegrad/ .Abstrakty odznených príspevkov sú už teraz sprístupnené na webovej stránke konferencie: http://www.ssgg.sk/scg/ .

http://www.reportpress.sk/2015/09/sucasnost-a-buducnost-geometrie/
 
http://vedeckykaleidoskop.cvtisr.sk/e-noviny-2015/10-2015/sucasnost-a-buducnost-geometrie.html?page_id=5518&preview_type=from_menu