Logo SCG

EADEM MUTATA RESURGO!
Jakob Bernoulli

9. SLOVENSKO - ČESKÁ KONFERENCIA O GEOMETRII A GRAFIKE

11. - 14. 9. 2023, Kremnica, Slovenská republika

SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE GEOMETRIU A GRAFIKU
a
ČESKÁ SPOLEČNOST PRO GEOMETRII A GRAFIKU


Vás srdečne pozývajú na spoločné vedecké podujatie

9. SLOVENSKO - ČESKÁ KONFERENCIA O GEOMETRII A GRAFIKE

Deviaty súbeh konferencií organizovaných pravidelne v  Slovenskej a v Českej republike

32. Sympózium o počítačovej geometrii SCG´2023
43. Konference o geometrii a grafice

Stretnutie českej a slovenskej vedeckej komunity v oblasti geometrie a počítačovej grafiky sa bude konať v hoteli GOLFER, J. Horvátha 910/50, 967 01 Kremnica, Slovensko.
Účastníci konferencie si rezervujú stravu a ubytovanie individuálne, priamo na stránkach hotela.

Hlavné témy konferencie sú:  

  •       geometria a jej aplikácie vo vede, technike a umení
  •       geometrické modelovanie a počítačová grafika
  •        úloha geometrie v kontexte technického vzdelávania
  •       dynamické softvérové  prostredia vo výučbe geometrii

Vítané sú prezentácie, referáty a prednášky zo všetkých odvetví geometrie a jej aplikácií v rôznych technických a vedných disciplínach, ako aj z oblasti didaktiky a metodiky výučby geometrie. Svoje príspevky môžu účastníci sympózia prezentovať aj formou posterov, na výstavke modelov, ukážkami didaktických materiálov alebo prezentáciou počítačových aplikácií.

Účasť na konferencii je potrebné potvrdiť vyplnením elektronickej prihlášky na stránke konferencie dostupnej začiatkom mája 2023. Všetky údaje sú chránené heslom zadaným pri registrácii.

Účastnícky poplatok 120 € (konferenčné náklady, cena zborníka) účastníci konferencie uhradia najneskôr do 1. septembra 2023 na účet

Prima banka Slovensko, a.s. Bratislava, č.ú. 4040 198208/3100
(IBAN: SK0531000000004040198208,SWIFT: LUBASKBX)
Variabilný symbol: 20 2023 00xx

Dvojčíslie xx je poradové číslo prihláseného účastníka – pozri zoznam prihlásených na konferenciu

Po tomto termíne bude konferenčný poplatok zvýšený na 150 €.

O všetkých zmenách a prípadných úpravách cien zaregistrovaných účastníkov budeme včas informovat.
Tešíme sa na aktívnu účasť kolegov z oboch republík a hostí zo zahraničia.

Prípravný výbor konferencie


Kontakt s prípravným výborom:
e-mail: scg@ssgg.sk