Logo SCG

EADEM MUTATA RESURGO!
Jakob Bernoulli

SLOVENSKO - ČESKÁ KONFERENCIA O GEOMETRII A GRAFIKE

11. - 14. 9. 2017, Vršatec

SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE GEOMETRIU A GRAFIKU
a
ČESKÁ SPOLEČNOST PRO GEOMETRII A GRAFIKU


Vás srdečne pozývajú na spoločné vedecké podujatie

SLOVENSKO - ČESKÁ KONFERENCIA O GEOMETRII A GRAFIKE

tretí súbeh konferencií organizovaných pravidelne v Slovenskej a v Českej republike

26. Sympózium o počítačovej geometrii SCG´2017
37. konference o geometrii a grafice

Stretnutie slovenskej a českej vedeckej komunity v oblasti geometrie a počítačovej grafiky sa bude konať na Slovensku v dňoch

11. - 14. septembra 2017

v krásnom prostredí koruny Bielych Karpát, v hoteli Vršatec, Vršatské Podhradie, okres Ilava.

Hlavné témy konferencie sú:  

  •       geometria a jej aplikácie
  •       geometrické modelovanie a počítačová grafika
  •       úloha geometrie v kontexte matematického vzdelávania na technických univerzitách
  •       dynamické softvérové  prostredia vo výučbe geometrie

Vítané sú prezentácie, referáty a prednášky zo všetkých odvetví geometrie a jej aplikácií v rôznych technických a vedných disciplínach, ako aj z oblasti didaktiky a metodiky výučby geometrie. Svoje príspevky môžu účastníci sympózia prezentovať aj formou posterov, na výstavke modelov, ukážkami didaktických materiálov alebo prezentáciou počítačových aplikácií.

Účasť na konferencii je potrebné potvrdiť vyplnením elektronickej prihlášky na stránke konferencie. Všetky údaje sú chránené heslom zadaným pri registrácii. Ubytovanie a stravovanie počas konferencie bude zabezpečené v hoteli Vršatec podľa požiadaviek, ktoré účastníci uvedú v prihlasovacom formulári. Podrobnosti a ceny sú uvedené v elektronickej prihláške, náklady sa hradia pri registrácii. Záväznú objednávku je možné meniť najneskôr do 1. septembra 2017.

Účastnícky poplatok 100 € ( konferenčné náklady, cena zborníka) účastníci konferencie uhradia najneskôr do 25. augusta 2017 na účet

Prima banka Slovensko, a.s. Bratislava, č.ú. 4040 198208/3100,
(IBAN:SK0531000000004040198208, SWIFT: LUBASKBX)
variabilný symbol: 20 2017 00xx

Dvojčíslie xx je poradové číslo prihláseného účastníka – pozri zoznam prihlásených na konferenciu !

O všetkých zmenách a prípadných úpravách cien zaregistrovaných účastníkov budeme včas informovať.

Tešíme sa na aktívnu účasť kolegov z oboch republík a hostí zo zahraničia.

Prípravný výbor konferencie

Kontakt s prípravným výborom: tel: + 4212 57296 136, e-mail: scg@ssgg.sk

 

Leták: info.pdf